Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
 stwierdzono występowanie 5 gatunków podlegających ochronie częściowej, są to:

 

  • Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
  • Bagno zwyczajne Ledum palustre
  • Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
  • Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
  • Torfowiec Sphagnum sp.


    Na terenie Nadleśnictwa występuje również wiele gatunków owadów, ptaków, ssaków i innych:
 Owady
• Biegacze - Carabus
• Tęczniki - Calosoma
• Trzmiele - Bombus
• Kozioróg dębosz - Cerambyx Cerdo
• Czerwończyk nieparek - Lycaena dispar
 Mięczaki
• Slimak winniczek - Helix pomatia
 Płazy
• Kumak nizinny – Bombina bombina
• Ropuchy - Bufo
• Żaby - Rana
 Gady
• Jaszczurka zwinka - Lacerta agilis
• Padalec zwyczajny - Anquis fragilis
• Zaskroniec zwyczajny - Natrix natrix
• Zmija zygzakowata - Vipera berus
 Ptaki
• Bocian biały - Ciconia ciconia
• Cierniówka - Sylvia communis
• Czyżyk - Carduelis spinus
• Drozd śpiewak - Turdus philomelos
• Dzięcioł czarny - Dryocopus martius
• Dzięcioł duży - Dryocopus major
• Dzięcioł średni - Dryocopus medius
• Dzięcioł mały - Dryocopus minor
• Dzwoniec - Carduelis chloris
• Gawron - Corvus frugilegus
• Gil - Pyrrhula pyrrhula
• Jastrząb - Accipiter gentilis
• Jerzyk - Apus apus
• Kos - Turdus merula
• Kruk - Corvus corax
• Kukułka - Cuculus canorus
• Mazurek  - Passer montanus
• Muchołówka szara - Ficedula strata
• Myszołów zwyczajny - Buteo buteo
• Pokrzewka ogrodowa - Sylvia borin
• Sierpówka - Streptopelia decaocto
• Sikora bogatka - Parus major
• Sikora czubatka - Parus cristatus
• Sikora modra - Parus caeruleus
• Sikora sosnówka - Parus ater
• Sikora uboga - Parus palustris
• Gołąb siniak - Columba oenas
• Skowronek polny - Alauda arvensis
• Sójka - Garrulus glandarius
• Sroka - Pica pica
• Szczygieł - Carduelis carduelis
• Szpak - Sturnus vulgaris
• Trznadel - Emberiza citrinella
• Wilga - Oriolus oriolus
• Wrona - Corvus corone cornix
• Wróbel domowy - Passer domesticus
• Zięba - Fringilla coelebs
• Żuraw - Grus grus
• Orzeł bielik - Haliaetus albicilla
 Ssaki
• Jeże - Erinaceus
• Kret - Talpa europaea
• Wiewiórka - Sciurus vulgaris
• Ryjówkowate - Soricidae
• Łasica łaska - Mustella nivalis
• Wydra – Lutra lutra
• Bóbr europejski – Castor fiber


 Strefy ochronne miejsc rozrodu zwierząt chronionych:
 1. Obręb Zameczek:
 strefa ochrony całorocznej wokół gniazda bielika (Haliaetus albicilla) zajmuje powierzchnię 11,39 ha , strefa ochrony okresowej obejmuje powierzchnię 126,57 ha
 Aktualizowana w 2007 r. w uzgodnieniu z przedstawicielem Komitetu Ochrony Orłów (Panem mgr A. Czubatem) i  Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.