Wydawca treści

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz oraz nadzoruje działalność Ośrodka Hodowli Zwierzyny Krystyna.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność Stacji Oceny i Wyłuszczarni Nasion.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

  

 


 

JEDNOSTKI TERENOWE

 

Leśnictwo / Dział Nazwisko   Numer telefonu
Leśnictwo Nasale Artur Kardas    784-517-406
  Jan Cyga    784-515-478
Leśnictwo Tęczynów Stanisław Bińczycki    784-503-319
  Waldemar Meusiak    784-518-177
Leśnictwo Zofiówka Stefan Zając    784-518-277
  Krzysztof Krzyżanowski    664-019-794
     
Leśnictwo Bąków Marek Czapor    784-518-579
  Jarosław Kast    784-518-577
Leśnictwo Lasowice Małe Jerzy Ciepielowski    784-515-454
  Andrzej Kwiatkowski    784-504-053

Leśnictwo Jasienie

Bożena Kawecka    784-517-414
     
  Waldemar Popenda    784-518-461
Leśnictwo Bażany Mieczysław Drewniak    784-518-295
  Sylwester Zielonka    784-515-562
Leśnictwo Tuły Henryk Rimpler    784-518-312
  Adam Janicki    784-517-318
Leśnictwo Żabieniec Sławomir Czempiel    784-515-542
 

Jan Tlałka

   784-515-457

Leśnictwo Szum Janusz Szweda    784-518-246
  Józef Nowak    784-515-564
Leśnictwo Zameczek Łukasz Patyk    784-518-206
 

Sylwia Chrobok

Grzegorz Wojtowicz

   728-515-564

    728-809-916

Leśnictwo Zawiść Tadeusz Gowin    784-518-230
  Małgorzata Bartman    784-518-215
DZIAŁ SPRZEDAŻY Michał Dybek    664-447-980
DREWNA Maciej Litner

   784-518-319

 OHZ Krystyna              Obw. łow. - 11 - Maciej Kopeć         606-437-272

                                 Obw. łow. - 25 - Piotr Giemza          728-804-653

          

 

Stacja Oceny Nasion
77 414 80 33
Joanna Zieniewicz-Nowak  tel. 795 152 219  

e-mail:  joanna.zieniewicz@katowice.lasy.gov.pl 

Wyłuszczarnia nasion
77 414 05 55
Krzysztof Meissner    tel. 784 518 196   

e-mail: krzysztof.meissner@katowice.lasy.gov.pl