Wydawca treści Wydawca treści

RODO

W związku z RODO podajemy treść wprowadzonego zapisu do regulaminów sprzedaży

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kluczbork  
z siedzibą w Kluczborku przy ul Mickiewicza 8 Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail kluczbork@katowice.lasy.gov.pl
, telefonicznie pod numerem 77 418 65 65 Lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8  46-200 Kluczbork,
e-mail:  kluczbork@katowice.lasy.gov.pl.


Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu
  „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym
  i archiwizacyjnym;
 5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów
  je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
  i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu
w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
  do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
  do momentu wycofania zgody.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku
gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to,
iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące
z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych
na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.


Sprzedaż szyszek

Nadleśnictwo Kluczbork prowadzi sprzedaż wyłuszczonych szyszek.

Cennik do pobrania

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kluczbork prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.

Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa: w zakładce „KONTAKT - Leśnictwa" oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

Materiały do pobrania


Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Kluczbork prowadzi sprzedaż choinek i stroiszu.

Sprzedaż odbywa się bezpośrednio u leśniczych.

Dane kontaktowe do leśnictw.

Materiały do pobrania


Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2017

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 46 z dn. 24.10.2016 r. wprowadzono nowe Zasady sprzedaży drewna na rok 2017.

   W związku z wprowadzeniem nowych reguł koniecznie jest podanie przez przedsiębiorców lokalizacji tzw. punktów przerobu. Przekazanie informacji jest obowiązkowe. Nie spełnienie tego warunku uniemożliwi składanie ofert nabycia. Uzupełnienie danych jest możliwe po zalogowaniu w portalu leśno-drzewnym. Oficjalny komunikat w tej sprawie oraz instrukcję znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie głównej portalu.

 

Materiały do pobrania